دریافت مشخصات کارکنان دستگاه های اجرایی

فرم جمع آوری اطلاعات کارکنان فناوری اطلاعات و رایانه دستگاه های اجرایی

*
*
*
*
*
*
*
وارد نمودن تمامی فیلد ها به جز شماره تلفن همراه الزامی می باشد.


* = ضروری

مشخصات ثبت نام کنندگان

ردیف

نام خانوادگی

سازمان مطبوع

تاریخ تکمیل فرم

شماره پیگیری

۱

تاران

استانداری

۲۰ مرداد ۱۳۹۲

۷۱۱۶۴۹۱۹۰۳

۲

امینی

دانشگاه علوم پزشکی

۲۰ مرداد ۱۳۹۲

۶۰۲۲۲۰۰۹۰۵

۳

سکاکی

دانشگاه علوم پزشکی

۲۰ مرداد ۱۳۹۲

۶۶۶۵۸۳۴۸۵۱

۴

عابدینی

دانشگاه علوم پزشکی

۲۰ مرداد ۱۳۹۲

۲۶۱۲۰۴۸۶۷۶

۵

نصر

دانشگاه علوم پزشکی

۲۰ مرداد ۱۳۹۲

۲۲۴۹۰۰۱۲۴۱

۶

رضایی

دانشگاه علوم پزشکی

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۵۶۵۳۸۷۸۵۶۳

۷

احدیان

دانشگاه علوم پزشکی

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۱۹۶۸۹۳۱۸۳۴

۸

عسگری

دانشگاه علوم پزشکی

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۷۸۶۶۷۶۸۵۰۵

۹

بابائی

دانشگاه علوم پزشکی

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۴۰۹۷۹۰۰۲۱۳

۱۰

قنبری

دانشگاه علوم پزشکی

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۵۴۶۳۱۶۵۳۷۰

۱۱

رحیمی

دانشگاه علوم پزشکی

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۹۳۲۹۸۳۸۳۳۰

۱۲

بهرامی

دانشگاه علوم پزشکی

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۱۴۰۵۲۳۶۲۹۵

۱۳

حسینی

دانشگاه علوم پزشکی

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۸۴۸۵۹۸۹۹۸۸

۱۴

نجفلو

دانشگاه علوم پزشکی (بیمارستان موسوی)

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۷۵۶۲۷۵۵۹۹۳

۱۵

جعفری

دانشگاه علوم پزشکی

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۹۲۱۰۴۳۹۴۰۸

۱۶

نجفی قلعه بین

دانشگاه علوم پزشکی (دانشکده بهداشت)

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۱۶۱۴۱۹۱۸۵۹

۱۷

رستملو

دانشگاه علوم پزشکی

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۸۷۷۴۷۳۱۳۷۱

۱۸

محمودی

دانشگاه علوم پزشکی

۲ مرداد ۱۳۹۲

۱۳۲۳۰۱۳۴۶۴

۱۹

پژوهان حق

دانشگاه علوم پزشکی

۲۲ مرداد ۱۳۹۲

۲۷۱۳۶۴۹۶۳۵

۲۰

حیدری

دانشگاه علوم پزشکی

۲۶ مرداد ۱۳۹۲

۷۴۸۷۵۹۶۹۱۹

۲۱

مولوی

دانشگاه علوم پزشکی

۲ شهریور ۱۳۹۲

۱۵۸۶۴۰۷۷۰۴

۲۲

نیک مرام

دانشگاه علوم پزشکی ( بیمارستان ولیعصرعج)

۲۶ مرداد ۱۳۹۲

۴۸۰۹۷۹۵۲۱۱

۲۳

حسنی

دانشگاه علوم پزشکی (نهاد رهبری)

۲۳ مرداد ۱۳۹۲

۶۲۶۰۵۸۶۶۰۰

۲۴

سلیمانی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان طارم

۲۲ مرداد ۱۳۹۲

۵۱۷۱۴۲۱۴۷۳

۲۵

محمدی

شبکه بهداشت و درمان خرمدره

۲۲ مرداد ۱۳۹۲

۲۶۱۲۶۵۵۳۵۰۱

۲۶

امانی اجلال زنجانی

مرکز اموزشی درمانی ایت الله موسوی

۲۱ مردد ۱۳۹۲

۶۶۴۵۱۲۵۵۶۷

۲۷

عسگری

شبکه بهداشت ابهر

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۸۵۲۴۸۰۸۷۲۶

۲۸

پوریگانه

بیمارستا امدادی ابهر (دانشگاه علوم پزشکی)

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۱۰۳۶۵۷۸۶۳۰

۲۹

مرادخانی

جهاد دانشگاهی

۲۰ مرداد ۱۳۹۲

۱۸۱۹۷۲۵۰۸۱

۳۰

غدیری

جهاد دانشگاهی

۲۰ مرداد ۱۳۹۲

۲۶۳۵۳۸۸۴۲۱

۳۱

کیانی

جهاد دانشگاهی

۲۰ مرداد ۱۳۹۲

۳۳۰۴۵۵۸۲۳۸

۳۲

حسنی

شرکت توزیع برق زنجان

۲۰ مرداد ۱۳۹۲

۷۷۷۳۸۴۷۰۸۱

۳۳

مقدم آقاجری

صنعت ، معدن و تجارت

۲۰ مرداد ۱۳۹۲

۴۲۳۶۳۸۰۰۵۴

۳۴

نهاوندی

صنعت معدن و تجارت

۲۰ مرداد ۱۳۹۲

۵۸۱۰۲۵۵۱۰۹

۳۵

ایلخانی

صنعت ، معدن و تجارت استان

۲۰ مرداد ۱۳۹۲

۴۱۷۴۳۲۷۲۷۵

۳۶

علی گو زنجانی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

۲۰ مرداد ۱۳۹۲

۵۴۹۹۶۱۴۲۴۳

۳۷

نوربخش

اداره کل آموزش و پرورش

۲۲ مرداد ۱۳۹۲

۳۹۴۴۰۱۸۲۶۹

۳۸

بگ محمدی

اداره کل آموزش و پرورش

۲۰ مرداد ۱۳۹۲

۶۰۰۳۸۹۱۵۹۷

۳۹

نوروزی

شرکت آب و فاضلاب

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۱۵۹۸۶۸۱۱۶۲

۴۰

کرمی زنجانی

شرکت آب و فاضلاب

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۴۵۸۰۸۲۱۰۸۶

۴۱

براتی

شرکت آب و فاضلاب

۲۰ مرداد ۱۳۹۲

۹۰۸۰۶۱۷۸۷۹

۴۲

بلوریان

شرکت آب منطقه ای

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۸۹۵۲۶۲۷۷۰۵۴

۴۳

اصانلو

شرکت اب منطقه ای

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۳۶۳۷۶۳۲۵۵۲

۴۴

یاری قلی

شرکت آب و فاضلاب روستایی

۲۶ مرداد ۱۳۹۲

۷۴۰۳۰۱۳۷۲۳

۴۵

خلیلی

شرکت آبفار استان

۲۶ مرداد ۱۳۹۲

۴۷۳۴۴۳۳۰۶۱

۴۶

خان محمدی

شرکت برق منطقه ای

۲۲ مرداد ۱۳۹۲

۷۱۳۰۰۴۶۹۰۰

۴۷

معینی

شرکت برق منطقه ای

۲۲ مرداد ۱۳۹۲

۶۷۹۹۵۷۰۵۳۹

۴۸

طاعتی

شرکت نفت

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۴۵۸۷۵۸۰۹۷۸

۴۹

تاج نسایی

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۳۲۶۷۹۱۶۳۲۶

۵۰

محمدی

شرکت گاز استان

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۳۹۲۴۵۸۹۸۵۰

۵۱

بابائی

شرکت شهرکهای صنعتی استان

۲۴ مرداد ۱۳۹۲

۵۱۹۷۰۴۷۴۵۷

۵۲

محمدی

اداره کل انتقال خون استان

۲۰ مرداد ۱۳۹۲

۴۳۱۹۶۵۸۱۶۸

۵۳

طالبی

اداره کل انتقال خون استان

۲۶ مرداد ۱۳۹۲

۲۳۵۱۸۸۴۳۳۳

۵۴

بیات

اداره کل راه شهرسازی استان

۲۳ مرداد ۱۳۹۲

۹۰۵۳۶۹۷۸۷۹

۵۵

آسمانی

اداره کل راه و شهرسازی

۲۲ مرداد ۱۳۹۲

۱۷۵۵۹۸۴۶۷۶

۵۶

بیستونی

راه و شهرسازی

۲۲ مرداد ۱۳۹۲

۳۳۷۰۰۰۲۵۰۵

۵۷

قلی فر

راه وشهرسازی

۲۲ مرداد ۱۳۹۲

۶۹۷۸۹۰۴۱۷۶

۵۸

صادقی

اداره کل کتابخانه های عمومی استان

۲۰ مرداد ۱۳۹۲

۷۸۵۱۷۹۹۵۵۲

۵۹

جعفری

اداره کل اوقاف و امورخیریه

۲۰ مرداد ۱۳۹۲

۱۲۳۹۱۶۵۰۳۲

۶۰

سودی

ستاد اقامه نماز استان

۲۰ مرداد ۱۳۹۲

۵۶۵۵۴۲۵۶۰۴

۶۱

آقایی

اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۴۷۱۴۹۳۶۸۷۷

۶۲

قلعه ملائی

مدییت درمان تامین اجتماعی

۲۲ مرداد ۱۳۹۲

۵۶۹۳۳۵۹۵۲۱

۶۳

سهرابی

مدیریت درمان تامین اجتماعی

۲۲ مرداد ۱۳۹۲

۳۸۵۰۶۰۰۸۵۸

۶۴

محرمی

مدیریت درمان تامین اجتماعی

۲ شهریور ۱۳۹۲

۲۰۹۱۸۰۷۲۶۶

۶۵

اردهالی

تعاون روستایی

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۱۱۷۰۹۱۸۴۲۸

۶۶

فرخ بلاغی

بهزیستی استان

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۱۶۹۷۸۴۹۷۱۲

۶۷

فرجی

اداره گمرک

۲۲ مرداد ۱۳۹۲

۹۸۲۹۲۱۶۶۳۷

۶۸

سلطانی عمیدآبادی

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

۲۳ مرداد ۱۳۹۲

۵۷۲۲۶۸۱۰۱۰

۶۹

احمدی

دخانیات

۲۳ مرداد ۱۳۹

۲۴۲۳۸۲۶۵۹۴

۷۰

قرابیگلی

اداره کل تعاون ٰ کار و رفاه اجتماعی

۲۳ مرداد ۱۳۹۲

۶۶۱۸۵۸۵۳۰۶

۷۱

ساریجلو

فرمانداری ماهنشان

۲۴ مرداد ۱۳۹۲

۶۳۵۷۲۱۷۳۲۸

۷۲

اکبری

اداره کل تبلیغات اسلامی

۲۱ مرداد ۱۳۹۲

۱۳۲۶۴۵۴۷۵۷

۷۳

رحیمی

حج و زیارت

۲۶ مرداد ۱۳۹۲

۸۸۲۵۸۲۵۰۱۵

۷۴

رضایی

صندوق مهر امام رضا(ع)

۲۷ مرداد ۱۳۹۲

۵۳۷۷۴۸۰۰۵۰

۷۵

نجفی

صندوق مهر امام رضا(ع)

۳ شهریور ۱۳۹۲

۹۴۰۶۷۶۶۴۷۱

۷۶

امیری

بنیاد نخبگان استان

۲۷ مرداد ۱۳۹۲

۴۸۹۵۸۵۰۹۶۶

۷۷

دوستی

ورزش و جوانان استان

۲۷ مرداد ۱۳۹۲

۳۲۴۷۷۶۰۲۹۴

۷۸

مالکی

سازمان امور اقتصادی و دارایی اسنان

۲۷ مرداد ۱۳۹۲

۴۴۸۶۴۳۲۳۷۲

۷۹

کریمی

سازمان امور اقتصادی و دارایی اسنان

۲۷ مرداد ۱۳۹۲

۴۶۰۷۰۶۲۸۳۹

۸۰

بابایی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان

۲۹ مرداد ۱۳۹۲

۹۷۵۳۰۳۶۲۷۰

۸۱

پازنده

فنی و حرفه ای

۳۰ مرداد ۱۳۹۲

۱۴۶۵۲۱۵۵۹۵

۸۲

طاهریان مقدم

توزیع برق

۱ شهریور ۱۳۹۲

۱۲۹۳۷۸۶۳۴۱

۸۳

اردلان

توزیع برق

۱ شهریور ۱۳۹۲

۴۴۵۰۵۶۷۷۹۶

۸۴

رئوف حقیقی

توزیع برق

۱ شهریور ۱۳۹۲

۹۰۴۴۲۶۹۵۴۳

۸۵

سراجی

توزیع برق

۱ شهریور ۱۳۹۲

۹۹۳۶۲۹۱۰۴۰

۸۶

شیرمحمدی

بانک توسعه تعاون

۲ شهریور ۱۳۹۲

۷۵۷۹۷۳۳۰۹۳