پرش به محتوای اصلی

هدف از ایجاد ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان ها

هدف از ایجاد ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان ها

 • نمایندگی عالی بخش حاکمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هدف ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه ها، اهداف و سیاستهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان.
 • حمایت از حقوق استفاده کنندگان از خدمات و توسعه خدمت رسانی به مردم در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان.
 • هماهنگی بمنظور رفع موانع و مشکلات احتمالی در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان.
 • نظارت بر عملکرد شرکتهای خصوصی ارائه دهنده خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات استان.

شرح وظایف ادارات کل استان

مأموریت و وظایف کلان حوزه ستادی ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانی

ادارات کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بعنوان نماینده عالی بخش حاکمیت با هدف ایجاد هماهنگی در اجرای برنامه ها و سیاستهای بخش ارتباطات و فناوری ا طلاعات بین کلیه واحدهای تابعه در استان تشکیل و مدیران کل استانی بعنوان نماینده ارشد وزارت متبوع وظیفه پاسخگویی به مقام محترم وزارت و مقامات ارشد استان را عهده دار می باشند. در همین راستا وظایف این ادارات کل جهت تحقق اهداف بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در چهار بعد نظارت امنیتی و حفاظتی، نظارت مدیریتی، نظارت برنامه ای و نظارت مقرراتی بشرح زیر می باشد.
 • انجام هماهنگی لازم بین واحدهای زیرمجموعه بمنظور حمایت از حقوق استفاده کنندگان از خدمات و توسعه خدمت رسانی به مردم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • نظارت بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و هدایت مستمر آنها در اجرای سیاستها و برنامه های کلان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • انجام هماهنگی های لازم با مدیران استان بمنظور رفع موانع و مشکلات احتمالی بوجود آمده در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • اعمال نظارت و کنترل بر عملکرد شرکتهای خصوصی استانی ارائه دهنده خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بمنظور ارائه خدمات مطلوب به اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تحقق برنامه های بخش در استان
 • تنظیم روابط واحدهای زیرمجموعه استانی بمنظور جلوگیری از تداخل وظایف در ارائه خدمات در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • انجام بررسی های لازم و تعیین اولویت های توسعه و انعکاس آن به دفتر هماهنگی و امور استانهای ستاد مرکزی وزارتخانه جهت تعیین خط مشی های آتی استان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • تشکیل جلسات ادواری مستمر با واحدهای زیرمجموعه استانی و تهیه گزارش های لازم از روند اجرای برنامه های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و انعکاس آنها به مراجع ذیربط
 • اعمال نظارت مستمر مدیریتی از واحدهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بمنظور تحقق اجرای برنامه های شایسته سالاری، ارتقاء سلامت نظام اداری و ارائه الگوهای مناسب جهت ارتقاء بهره وری در اجرای برنامه ها و کاهش هزینه ها و تکریم مردم و مشتریان .
 • اجرای طرحهای حفاظتی پرسنلی، حفاظت اسناد و حراست فیزیکی در راستای برقراری کنترل امنیتی بر واحدهای ارتباطات و فناوری اطلاعات استان
 • جمع آوری و انعکاس اخبار و اطلاعات و اجرای برنامه های تبلیغاتی و انتشاراتی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات منطبق با سیاستهای کلی ستاد مرکزی وزارتخانه
 • انجام سایر امور محوله از طرف ستاد وزارتخانه و اعمال پیگیری های لازم

سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان زنجان

سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در استان زنجان
 
 • اداره کل پست استان
 • سرپرستی شعب پست بانک استان
 • اداره کل زیرساخت استان
 • مدیریت منطقه زنجان شرکت مخابرات ایران
 • شرکت های دارای مجوز  FCP
 • سازمان نظام صنفی رایانه ای استان
 • نمایندگی های کلیه شرکت های ملی فعال در استان دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

 

همچنین ادارات کل استانی نمایندگی سازمان های تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و فناوری اطلاعات ایران را در حوزه استانی بر عهده دارند.