پرش به محتوای اصلی

اخبار

بررسی مشکلات دفاتر پیشخوان دولت در زنجان

بررسی مشکلات دفاتر پیشخوان دولت در زنجان
دکتر فرخی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات زنجان با اعضاء و نمایندگان اﻧﺠﻤﻦ صنفی دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان اﺳﺘﺎن دیدار و گفتگو کرد

در این جلسه، مشکلات دفاتر پیشخوان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت . ﺑﻪ ﮔﺰارش رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت زنجان، دﮐﺘﺮ فرخی ﺑﺎ اشاره به ماموریت جدید اعلام شده از سوی وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و استخدامی ، توضیحاتی را در خصوص وظایف اداره کل بیان نمودند.

ایشان افزودند: تمام سعی و تلاش خود را در رفع مشکلات اﻧﺠﻤﻦ صنفی دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان بکار میگیریم. ایشان با تاکید بر ﺣﻀﻮر فعال اعضا برای توسعه خدمات و فعالیت دفاتر، در ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ اﻋﻀﺎء اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﻤﻮدند.

 ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺎن در ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان اﺳﺘﺎن ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﻤﮑﺎری دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ ﮔﻔﺖ: اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎری اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺎن و دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان، ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺎﺑﺘﯽ در دﻓﺎﺗﺮ، اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ دﻓﺎﺗﺮ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن اﻓﺰاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﮐﺘﺮ فرخی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ، ﮐﺎرﮔﺮوه دفاتر پیشخوان ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ دریافت، بررسی و تایید یا عدم تایید کلیه تقاضا های دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان دوﻟﺖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن را عهده دار می باشد عنوان کردند: ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دفاتر پیشخوان بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد.

ایشان در ادامه اﻓﺰود: اداره ﮐﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺪی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت اﯾﻦ دﻓﺎﺗﺮ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﺒﯿﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼت دﻓﺎﺗﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺪﯾﺸﯽ اﻧﺠﻤﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﺑﺎ اﯾﻦ اداره ﮐﻞ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن، روﻧﺪ ﻋﺮﺿﻪ ارائه ﺧﺪﻣﺎت دﻓﺎﺗﺮ به مردم ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ. در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ نوروزی رئیس اﻧﺠﻤﻦ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان ﻃﯽ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و پایین بودن تعرفه ها در دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان دوﻟﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.

۱۶ مهر ۱۳۹۷ ۱۲:۰۱
تعداد بازدید : ۲۸۵

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید