پرش به محتوای اصلی

اخبار

بازدید وزیر ارتباطات از دستاورد شرکت دانش بنیان زنجانی در نمایشگاه باکوتل

بازدید وزیر ارتباطات از دستاورد شرکت دانش بنیان زنجانی در نمایشگاه باکوتل
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی بازدید از نمایشگاه باکوتل در کشور آذربایجان از دستاورد شرکت زنجانی به نام «آرین نوین رایانه» بازدید کرد

به گزارش روابط عمومی ICT استان زنجان، ابوذر کلانتری مدیر شرکت آرین نوین با بیان اینکه این شرکت با معرفی دو محصول در زمینه BPMS و داشبورد مدیریتی یکپارچه در نمایشگاه باکوتل حضور داشته است اظهار کرد: با استفاده از ابزارهای داشبورد  گزارش ، فرم و فرایند ساز مدیران سازمان می توانند به سادگی در یک محیط زیبا و ساده، بر شاخصهای عملکردی سازمان، بخش  یا واحد خود نظارت کامل و به روز داشته باشند.

وی افزود: ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳــﺎزﻣﺎﻧﻰ BPMS ، ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻈام ﻣﻨﺪ ﺑــﺮاى ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى ﮐﺎرى اﺳــﺖ ﮐﻪ ﻣﺪلﺳﺎزى، ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧﻰ، ﺗﺤﻠﯿــﻞ و ﺑﻬﺒــﻮد ﻣــﺪاوم ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎ را ﺗﺴــﻬﯿﻞ ﻣﻰﮐﻨﺪ، اﯾــﻦ ﺳﯿﺴــﺘﻢ اﺑﺰارى ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪه و ﺟﻬﺎﻧﻰ ﺑﺮاى دﺳــﺘﯿﺎﺑﻰ ﺑﻪ ﭼﺎﺑﮑﻰ در ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﮐﺎرآﻣﺪى ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﻬﺮه ورى ﺑﺎﻻ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزى ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ. 

کلانتری خاطرنشان کرد: اﯾــﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨــﺪ، ﻣﺠﻬــﺰ ﺑــﻪ اﺑﺰارﻫــﺎى ﮔﺮاﻓﯿﮑﻰ و ﺳــﺎده ﺑــﻮده ﮐﻪ ﻗــﺎدر ﺑﻪ اراﺋــﻪ ﺟﺮﯾــﺎن ﮐﺎر ﺳــﺎزﻣﺎن در ﻗﺎﻟــﺐ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎى اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑــﻰ و ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﺑــﺎ ﺻــﺮف زﻣــﺎن و ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﺑﺴــﯿﺎر اﻧﺪک اﺳــﺖ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻫــﺎ ﺑــﺎ اﺳــﺘﻘﺮار BPMS ﻫﺮﮔــﺰ ﺑــﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔــﻰ ﻫــﺎى ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴــﻰ و ﺳــﺎز و ﮐﺎرﻫﺎى ﻣﻬﻨﺪﺳــﻰ ﻧــﺮم اﻓــﺰار ﺳــﺮ و ﮐﺎر ﻧدارد و  روال ﮐﺎرى ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﻣﻰ ﺳﺎزﻧﺪ.

مدیر شرکت آرین نوین افزود: مذاکرات خوبی با چند شرکت فعال در حوزه تولید نرم افزار و ارائه خدمات فناوری صورت گرفته و حضور برخی مقامات دولتی کشور آذربایجان و آشنایی با فعالیت های این شرکت، دید مثبتی برای امکان ادامه همکاری فراهم کرد که هم زبانی و غرابت فرهنگی هم این موضوع را تسهیل می کرد.

وی افزود: در صورت مداومت حضور در بازار کشور آذربایجان و حمایت های دولت، امید می رود که روابط مناسب تجاری با فعالان این حوزه انجام شود.

بر اساس این گزارش، گروه آرین نوین به عنوان یکی از 14 نماینده کشور و تنها نماینده استان زنجان در نمایشگاه باکوتل 2018 که 13 تا 16 آذر برگزار شد حضور داشت، از جمله محصولات آرین نوین برای این نمایشگاه ، نرم افزار مدیریت فرآیندهای سازمانی آرین (BPMS) نسخه 4.2.2 ، مجموعه نرم افزاری راهکارها (Total Solution ) بود.

۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۴
تعداد بازدید : ۳۷۲

اظهارنظر

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید